KHWOSHCH group are...

Mathias Baresel, Josef Havelka, Daria Gosteva & Frieda Gawenda

                             production: Alexandra Ratajová, Nadezda Nazarova